تازه های نشر
تعداد عنوان ها: 2
اپتیک هندسی تجربه و اندازه گیری
خانم سمیه باقری؛ آقای قهرمان سلوکی نژاد؛ آقای علیرضا کشاورز
70,000
کاربرد عملیات واحد در مهندسی شیمی
دکتر مهدی عزیزی؛ آقای شهرام زارع
300,000