نویسنده: آقای متین نقی زاده
تعداد عنوان ها: 1
نانو کامپوزیت های فلزی
آقای احد زارع؛ آقای متین نقی زاده؛ آقای علی کریمیان فرد
70,000