نویسنده: آقای ببراز کریمی
تعداد عنوان ها: 2
اکولوژی شهری
آقای ریچارد فورمن؛ آقای محمدرضا رضایی؛ آقای ببراز کریمی
400,000
معیارهای بهبود جزیزه حرارتی شهری
آقای هیدکی تاکی بایاشی؛ آقای علی شمس الدینی؛ آقای ببراز کریمی
50,000