نویسنده: مسعود جباری
تعداد عنوان ها: 6
آشنایی عملی مهندسین برق با ماشین های الکتریکیAc
مهدی نفر؛ مسعود جباری؛ روح الله همایون
110,000
اندازه گیری پارامترهای ماشین های الکتریکیAc توسط کاردانها
مهدی نفر؛ مسعود جباری؛ روح الله همایون
80,000
فیزیک اپتوالکترونیک(جلد اول)
میکاییل پارکر؛ مسعود جباری؛ قهرمان سلوکی نژاد؛ زهرا عباسی
200,000
فیزیک اپتوالکترونیک(جلد دوم)
آقای میکایل پارکر؛ آقای مسعود جباری؛ آقای قهرمان سلوکی نژاد؛ خانم زهرا عباسی
300,000
مدار مجتمع خطی
مسعود جباری؛ مهدی نفر
120,000
مهندسی اپتیک با نرم افزار متلب
تینگ چونگ پون؛ دکتر قهرمان سلوکی نژاد؛ تایجن کیم؛ دکتر مسعود جباری
150,000