نویسنده: آقای قهرمان سلوکی نژاد
تعداد عنوان ها: 5
اپتیک هندسی تجربه و اندازه گیری
خانم سمیه باقری؛ آقای قهرمان سلوکی نژاد؛ آقای علیرضا کشاورز
70,000
زباله‌های فضایی و سایر تهدیدات فضا
آقای جوزف ان پلتون؛ آقای محسن پناهی؛ دکتر قهرمان سلوکی نژاد
100,000
فیزیک اپتوالکترونیک(جلد اول)
میکاییل پارکر؛ مسعود جباری؛ قهرمان سلوکی نژاد؛ زهرا عباسی
200,000
فیزیک اپتوالکترونیک(جلد دوم)
آقای میکایل پارکر؛ آقای مسعود جباری؛ آقای قهرمان سلوکی نژاد؛ خانم زهرا عباسی
300,000
مهندسی اپتیک با نرم افزار متلب
تینگ چونگ پون؛ دکتر قهرمان سلوکی نژاد؛ تایجن کیم؛ دکتر مسعود جباری
150,000