نویسنده: سید علی حسینی
تعداد عنوان ها: 1
آمادگی جسمانی وابسته به سلامتی(ظرفیت مورد نیاز،سنجش،مقیاس بندی و عوامل موثر در ارتقای آن ها)
فریده کیخسروی؛ سید علی حسینی؛ مهدی نورا؛ قباد حسن پور؛ محمدعلی آذربایجانی؛ هادی کریمی؛ ابوذر عباسی
100,000