نویسنده: علی شمس الدینی
تعداد عنوان ها: 2
معیارهای بهبود جزیزه حرارتی شهری
آقای هیدکی تاکی بایاشی؛ آقای علی شمس الدینی؛ آقای ببراز کریمی
50,000