نویسنده: مهدی نفر
تعداد عنوان ها: 3
آشنایی عملی مهندسین برق با ماشین های الکتریکیAc
مهدی نفر؛ مسعود جباری؛ روح الله همایون
110,000
اندازه گیری پارامترهای ماشین های الکتریکیAc توسط کاردانها
مهدی نفر؛ مسعود جباری؛ روح الله همایون
80,000
مدار مجتمع خطی
مسعود جباری؛ مهدی نفر
120,000