نویسنده: احمدرضا اوجی نژاد
تعداد عنوان ها: 2
برنامه درسی و تربیت شهروند جهانی
عباس قلتاش؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ احمدرضا اوجی نژاد؛ مسلم صالحی؛ حسن میرزایی
60,000
برنامه درسی و تربیت معنوی
احمدرضا اوجی نژاد؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ عباس قلتاش
80,000