فرایند پذیرش آثار
  • ارائه درخواست چاپ اثر از نویسنده به معاونت محترم پژوهشی واحد
  • ارسال اثر به همراه درخواست چاپ اثر از نویسنده به همراه مدارک لازم به اداره انتشارات
  • طرح مستندات و درخواست اثر در شورای انتشارات واحد جهت بررسی اولیه
  • بررسی و ارزیابی اولیه در شورای تخصصی انتشارات و در صورت تأئید اولیه ارسال به داوری
  • پس از مرحله ارزیابی، در شورای انتشارات درباره اثر تصمیم گیری نهائی می شود
  • در صورت پذیرش اثر، ارسال متن اثر برای ویرایش
  • ارسال متن ویراستاری شده به مرحله صفحه آرائی و طراحی جلد
  • ارسال طرح روی جلد و شناسنامه کتاب به سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامیجهت دریافت فیپا و شابک
  • ارسال فایل اثر به چاپخانه برای تولید اثر
  • طرح کتاب چاپ شده در شورای انتشارات جهت اخذ مجوزهای لازم و عقد قرارداد با نویسنده